zenbase-responsive

Hvordan opnår du en byggetilladelse? 

Inden man går i gang med et byggeprojekt, skal der søges om byggetilladelse. 
Ansøgningen skal underskrives af ejeren eller ansøger skal indsende fuldmagt fra ejer. Byggearbejdet må ikke begyndes, før en nødvendig byggetilladelse er givet. Her vil vi kort gennemgå noget af det materiale som skal indsendes til din kommune i forbindelse med en byggeansøgning.

Tjek hvilke bestemmelser, der gælder
Det skal undersøges, om der på ejendommen er tinglyst en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, afstand til vejskel (byggelinie), bygningers udseende, materialer til f. eks. ydervæg, tag og vinduer og lignende. Hvis der ikke er lokalplan for ejendommen skal byggeriet tillades efter reglerne i BR.

Nødvendigt materiale for en byggetilladelse
Inden kommunen kan give en byggetilladelse, skal kommunen vurdere, om de bebyggelsesregulerende bestemmelser er opfyldt, derfor skal indsendes tegningsmateriale, der viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde og bredde, dens afstand til skel og andre bebyggelser på grunden. Der skal desuden indsendes materiale vedrørende brandforhold til brug for kommunens sagsbehandling i forhold til brandkravene i bygningsreglementet.
 
I det følgende er angivet, hvilke tegninger og oplysninger et projekt normalt skal indeholde:
 • Ansøgning som er underskrevet af ejer og ansøger
 • Oplysning om byggeriets anvendelse
 • Situationsplan i målestok 1:200
 • Terræn- og beplantningsplan 1:200
 • Beregning af bebyggelsesprocent, oplysning om grundstørrelse og etageareal
 • Redegørelse for byggelinier og afstandsforhold
 • Brandplaner i målestok 1:100 eller 1:50
 • Planer med angivelse af brandsektioner, brandceller, brandventilation, brand­døre, slangevinder m.v.
 • Brandteknisk dokumentation
 • Snittegninger i målestok 1:20 eller 1:50
 • Facadetegninger i målestok 1:50
 • Facadetegninger med angivelse af terrænkoter og højder.
 • Oplysning om opvarmning
 • Hvis projektet kræver tilladelse eller dispensation i forhold til anden lovgivning skal tilladelsen eller dispensationen fremsendes.
 
Anden lovgivning
Før der kan gives byggetilladelse, skal bygningsmyndigheden tjekke, at byggeriet ikke vil være i strid med anden lovgivning, som eksempler kan nævnes, at der kræves landzonetilladelse efter lov om planlægning, tilladelse efter Beredskabsloven til brandfarlig virksomhed, tilladelse efter vejloven til ny vej eller ny indkørsel eller tilladelse efter lov om forurenet jord, hvis ejendommen er kortlagt som forurenet ejendom. Ansøger er dog selv ansvarlig for, at der ikke er forhold vedrørende kap. 3-4 og kap. 6-8 som er i modstrid med bestemmelser i anden lovgivning.
 
I forbindelse med erhvervsbyggeri af begrænset af kompleksitet skal bygningsmyndigheden ikke gennemgå kloaksystemet i forbindelse med behandlingen af byggesagen.
 
Ansøgeren bør derfor være opmærksom på, at virksomheder, der udleder spildevand som har en anden sammensætning, end hvad der normalt afledes fra almindelig husholdning, skal der søge om særskilt tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4. Miljømyndigheden kan evt. stille vilkår om f.eks. olieudskiller og prøvetagningsbrønde i forbindelse med spildevand som ledes til offentlig kloak.
 
Udledning af spildevand til vandløb, søer og havet eller nedsivning af spildevand til undergrunden kræver også tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4.
 
Sagsbehandlingstiden for en byggeansøgning er meget afhængig af, om ansøgning og projektmateriale indeholder de nødvendige oplysninger.

Salgskontor

Koncepthal A/S
Ansager Landevej 11
DK-7200 Grindsted

+45 30958076
.

Det skal være let at bygge kvalitet

Med KONCEPTHAL får du en erfaren og stabil partner. Vi leverer byggeri med høj kvalitet til en fair fast pris. 
 
 
 
bg Image
Back to top